Érdekmérlegelési tesztek

Sorslevelek

Érdekmérlegelési tesztek

A SORSLEVELEK brand adatkezelésével összefüggésben elvégzett érdekmérlegelési tesztek

 Az érdekmérlegelési tesztek elvégzése során meghatározzuk a konkrét adatkezelést, megjelöljük az adatkezelés jogalapját, meghatározzuk jogos érdekünket – egyben vizsgáljuk annak jogszerűségét – és azonosítjuk az érintett konkuráló érdekét. Az érdekmérlegelés körében megvizsgáljuk, hogy az adatkezelés szükséges-e, az aránytalan sérelemmel jár-e az érintettre nézve, továbbá meghatározzuk, hogy milyen intézkedéséket teszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés az érintettre nézve hátrányt ne okozzon, és levezetjük, hogy az adatkezelés átláthatóságát hogyan biztosítjuk.

 

1. E-mailes hírlevelek, amelyek a közvetlen üzletszerzés célját szolgálják

a. A SORSLEVELEK mindenkinek, aki a SORSLEVELEKKEL releváns kapcsolatba kerül, e-mail útján direkt marketing anyagot is tartalmazó hírlevelet küld. Releváns kapcsolatnak számít SORSLEVELEK kiadványainak, termékeinek szolgáltatásainak akár már egyszeri megrendelése, a SORSLEVELEK által szervezett rendezvényekre való regisztráció. Az érintett a releváns kapcsolat létrejöttekor megadhatja e-mail címét.

b. Potenciálisan a hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése jelentheti (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Tekintettel arra, hogy közvetlen üzletszerzés céljából hírlevelet többnyire olyan érintetteknek küldünk, akikkel releváns kapcsolatban állunk, a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja megfelelő jogalapot képez az adatkezeléshez. Hozzájárulás alapján abban az esetben küldünk az érintett részére hírlevelet, ha a hírlevél küldés ellen tiltakozott, ám ezt követően újra fel kíván iratkozni hírlevelünkre, vagy releváns kapcsolat nélkül, az érintett maga kérte hírlevél részére történő küldését.

c. Érdekünket a közvetlen üzletszerzéshez fűződő érdek jelenti hírlevelek küldése útján. Ezen érdek jogszerűségének mérlegelése során megállapítható, hogy aggály a jogszerűség kérdésében nem merülhet fel, a közvetlen üzletszerzés, direkt marketing a jogrendszerek – ideértve a magyar jogrendszert is – által engedélyezett és szabályozott terület. Az érdek jogszerűségét támasztja alá a GDPR Preambulumának (47)-es szakasza.

d. Az elérni kívánt célhoz az adatkezelés szükséges, tekintettel arra, hogy csak az e-mail cím és név kezelése útján tudjuk eljuttatni ajánlatainkat, híreinket az érintetthez. Az e-mail cím (akár tartalmazza az érintett nevét, akár nem), nem minősül olyan szenzitív adatnak, amelynek kezelése az érintett magánszféráját hátrányosan érintené.

e. Az érintettek érdekeinek (jelen esetben, hogy személyes adataikat akaratuk ellenére közvetlen üzletszerzés céljából az adatkezelő ne kezelje) és az adatkezelő jogos érdeke közötti egyensúly megteremtése a GDPR. rendelkezéseinek megtartásával megteremthető oly módon, hogy az érintettek számára egyszerűen és ingyenesen biztosítja az adatkezelő az adatkezelés tiltakozása elleni lehetőséget, a tiltakozást követően a személyes adatokat közvetlen üzletszerzési célból nem kezeli tovább.

f. A felek érdekei közti végleges egyensúly megteremtésre kerül az által, hogy az e-mailes hírlevelek alján elhelyezett „leiratkozás” linkre kattintva az érintett e-mail címe kikerül a hírlevél adatbázisból.

g. Az adatkezelés átláthatóságát az által biztosítjuk, hogy minden egyes olyan helyzetben, ahol az érintett kapcsolatba kerül velünk, az adatok megadása előtt vagy az azt követő lehető legrövidebb időn belül az érintettnek lehetősége van adatvédelmi tájékoztatóinkat, adatvédelmi szabályzatunkat és az érdekmérlegelési tesztjeinket megismerni. Ezen túlmenően mind weboldalunkon, mind pedig tájékoztatóinkban az adatkezelők elérhetőségei feltüntetésre kerültek, ezeken az elérhetőségeken az érintett bármikor kapcsolatba tud lépni velünk, az adatvédelemmel összefüggő megkereséseire érdemi választ adunk. Az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott rendelkezések igazolják, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelünk, adatvédelmi gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, ahol kell, azt a szükséges mértékben módosítjuk, elérhető anyagainkat ennek megfelelően aktualizáljuk, erről az érintettet tájékoztatjuk.

 

2. E-mailes hírlevelek esetén az érintett e-mail címének kezelése a leiratkozást követően

a. Az e-mailes hírlevélről történő leiratkozás esetén az érintett e-mail címére úgy akadályozzuk meg a kéretlen tartalom küldését, hogy az e-mail címet az általunk használt e-mail küldő szoftver gyakorlatilag letiltja. A rendszer minden egyes esetben felismeri, ha az érintett e-mail címe bárhol újra megadásra kerül, ha az e-mail cím vonatkozásában megtiltották a közvetlen üzletszerzést szolgáló hírlevelek küldését.

b. Ezen adatkezelés esetén kizárólag a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogalapra történő hivatkozással történhet az adatkezelés. Jogos érdeke, hogy elkerülje azokat a jogkövetkezményeket (hatósági vizsgálat, marasztaló döntés, bírság), amelyek abból eredhetnek, hogy az érintettnek kéretlen tartalmat küld.

c. Megítélésünk szerint – függetlenül attól, hogy az érintett az e-mail cím kezelése ellen korábban tiltakozott – az e-mail cím tovább történő kezelése a 2) b. pontban meghatározott célból jogszerű, mivel az érintett előzetesen tájékoztatásra került, hogy a jogos érdek mentén több eltérő cél érdekében történik adatkezelés, és a 2) b. pontban jelzett cél adatvédelmi tájékoztatóinkban konkrétan megjelölésre került. Azon érdekünk, hogy a kéretlen tartalmak küldéséből eredő jogkövetkezményeket elkerülhessük, jogszerűnek minősül, tekintettel arra, hogy ezen érdekünket oly módon igyekszünk érvényesíteni, hogy az egybeesik az érintett érdekeivel is.

d. Ezen adatkezelés szükséges az elérni kívánt célhoz, az adat törlésével nem tudjuk garantálni, hogy az érintett e-mail címe nem kerül vissza a hírlevél listákra, tekintettel arra, hogy a hírlevelek küldése alapvetően nem az érintett hozzájárulásán alapul.

e. Jelen adatkezelés esetén megítélésünk szerint jogos érdekünkkel szemben az érintettnek az az érdeke áll, hogy e-mail címét az e-mail levelező listákkal összefüggésben egyáltalán ne kezeljük. Az egyensúlyt azzal lehet megteremteni ebben az esetben, hogy az érintettnek lehetőséget biztosítunk arra, hogy akár e-mailben, akár postai úton tiltakozzon az ezen célból történő adatkezelés ellen, és e lehetőségről megfelelően tájékoztassuk.

f. A végleges egyensúlyt a felek érdekei között megteremtettük a 2) e. pontban leírt lehetőség tényleges megteremtésével és az arról szóló tájékoztatással. Az érintett tiltakozása esetén harminc napon belül töröljük a megfelelő adatbázisokból a kezelt adatot.

g. Az adatkezelés átláthatóságát az által biztosítjuk, hogy minden egyes olyan helyzetben, ahol az érintett kapcsolatba kerül velünk, az adatok megadása előtt vagy az azt követő lehető legrövidebb időn belül az érintettnek lehetősége van adatvédelmi tájékoztatóinkat, adatvédelmi szabályzatunkat és az érdekmérlegelési tesztjeinket megismerni. Ezen túlmenően mind weboldalunkon, mind pedig tájékoztatóinkban elérhetőségeink feltüntetésre kerültek, ezeken az elérhetőségeken az érintett bármikor kapcsolatba tud lépni velünk, az adatvédelemmel összefüggő megkereséseire érdemi választ adunk. Az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott rendelkezések igazolják, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelünk, adatvédelmi gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, ahol kell, azt a szükséges mértékben módosítjuk, elérhető anyagainkat ennek megfelelően aktualizáljuk, erről az érintettet tájékoztatjuk.

 

3. A SORSLEVELEK által szervezett rendezvényeken készült kép- és hangfelvételek

a. A SORSLEVELEK által szervezett rendezvényeken megbízásunkból fotósok és videósok vehetnek részt, akik a jelenlévőkről kép- és hangfelvételt egyaránt készíthetnek. E felvételeket adott esetben az általunk kezelt közösségi média felületeken közzé tehetjük.

b. Az adatkezelés potenciális jogalapját képezheti egyrészt az érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

c. Jogos érdekünk, hogy az eseményeinkről született képes beszámolók közzétételre kerüljenek, azok célközönségünkhöz eljussanak, annak érdekében, hogy az eseményeinket látogatók száma a jövőben növekedjen. Ezen érdekünk jogszerűnek tekinthető, a marketing tevékenység engedélyezett és szabályozott tevékenység.

d. Meglátásunk szerint ezen adatkezelés szükséges, mivel a rendezvények, események hangulatát marketing szempontból képekkel, videofelvételekkel lehet a legjobban visszaadni. Az érintettek magánszférájába nem történik számottevő beavatkozás, ha egyáltalán ez esetben lehet ilyenről szó, tekintettel arra, hogy nem privát élethelyzetekben kerülnek megörökítésre.

e. Fenti érdekünkkel szemben az érintett azon érdeke áll, hogy róla hozzájárulása nélkül kép- és hangfelvétel ne készülhessen, ne kerüljön nyilvánosságra, gyakorlatilag személyiségi jogai konkurálnak érdekeinkkel. Az egyensúly azzal teremthető meg, hogy az érintett az adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, akár e-mailben, akár postai úton, továbbá, hogy a fel nem használt kép- és hangfelvételek nem kerülnek huzamosabb ideig tárolásra.

f. Az érdekek közötti végleges egyensúly a tiltakozás joga gyakorolhatóságának megteremtésével, továbbá a fel nem használt anyagnak az adott rendezvény időpontjától számított hatvan napon belüli törlésével jön létre.

g. Az adatkezelés átláthatóságát az által biztosítjuk, hogy minden egyes olyan helyzetben, ahol az érintett kapcsolatba kerül velünk, az adatok megadása előtt vagy az azt követő lehető legrövidebb időn belül az érintettnek lehetősége van adatvédelmi tájékoztatóinkat, adatvédelmi szabályzatunkat és az érdekmérlegelési tesztjeinket megismerni. Ezen túlmenően mind weboldalunkon, mind pedig tájékoztatóinkban az adatkezelők elérhetőségei feltüntetésre kerültek, ezeken az elérhetőségeken az érintett bármikor kapcsolatba tud lépni velünk, az adatvédelemmel összefüggő megkereséseire érdemi választ adunk. Az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott rendelkezések igazolják, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelünk, adatvédelmi gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, ahol kell, azt a szükséges mértékben módosítjuk, elérhető anyagainkat ennek megfelelően aktualizáljuk, erről az érintettet tájékoztatjuk.

 

4. Igényérvényesítéssel összefüggő adatkezelés

a. Akár nekünk, akár velünk szemben az érintettnek – függetlenül attól, hogy az érintett velünk milyen tényleges jogviszonyban áll – keletkezik olyan igénye, amelyet a jogosult érvényesíteni kíván, mindenképpen személyes adatokat fogunk kezelni az igényérvényesítéssel összefüggésben. E személyes adatok köre előre pontosan nem határozható meg, de jellemzően mind azon személyes adatokra kiterjed, amely az igény és a jogosult beazonosításához, peresíthetőségéhez, hatósági eljárás kezdeményezéséhez szükséges.

b. Ezen adatkezelés jogalapját kizárólag a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja képezheti, más jogalap esetén az adatkezelés jogszerűsége ellehetetleníthető. Jogos érdekünket a hatékony igényérvényesítéshez, illetve a hatósági vagy bírósági eljárásban való részvételhez fűződő érdek képezi.

c. Fenti érdekünk minden kétséget kizáróan jogszerű, tekintettel arra, hogy a bírósághoz, hatósághoz fordulás joga mindenkit megillető alapjog, mint ahogy az is, hogy ha valaki alperesi, kérelmezetti pozícióban jár el, úgy megismerje a felperes, kérelmező igényét, arra reagálhasson tisztességes eljárás keretén belül.

d. Az igényérvényesítés során elkerülhetetlen, hogy a személyes adatok kezelése, azonban az igényérvényesítéshez való jog, valamint a tisztességes eljáráshoz való jog elvonhatatlan alapjogok, ezen jogok érvényesülése nem okoz aránytalan sérelmet az érintettnek, különösen akkor, ha ő az igényérvényesítő fél.

e. Az érintett jelen adatkezeléshez kapcsolódó ellenérdeke, hogy az adatkezelő személyes adatait eltérő – az igényérvényesítésen túlmutató – célból ne kezelje. Az érdekek közötti egyensúly megteremtése érdekében az adatkezeléshez fűződő jogokról, gyakorlásuk módjáról, valamint az e területen elérhető jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás hozzáférhetővé tétele az egyik legfontosabb intézkedés, továbbá a személyes adatok minél rövidebb idejű tárolása.

f. Tájékoztatóinkat igyekszünk minél szélesebb körben közzétenni, így a megkeresésekre küldendő válaszokban is tájékoztatjuk az érintettet arról, hogy adatvédelmi tájékoztatóinkat hogyan és miként érhetik el. Ezen túlmenően különös gondot fordítunk arra, hogy a kezelt személyes adatok ne kerüljenek át olyan adatbázisokba, amely más célból kezelt személyes adatokat tartalmaznak, továbbá arra törekszünk, hogy kizárólag a feltétlenül szükséges időtartamig tároljuk ezen személyes adatokat.

g. Az adatkezelés átláthatóságát az által biztosítjuk, hogy minden egyes olyan helyzetben, ahol az érintett kapcsolatba kerül velünk, az adatok megadása előtt vagy az azt követő lehető legrövidebb időn belül az érintettnek lehetősége van adatvédelmi tájékoztatóinkat, adatvédelmi szabályzatunkat és az érdekmérlegelési tesztjeinket megismerni. Ezen túlmenően mind weboldalunkon, mind pedig tájékoztatóinkban az adatkezelők elérhetőségei feltüntetésre kerültek, ezeken az elérhetőségeken az érintett bármikor kapcsolatba tud lépni velünk, az adatvédelemmel összefüggő megkereséseire érdemi választ adunk. Az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott rendelkezések igazolják, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelünk, adatvédelmi gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, ahol kell, azt a szükséges mértékben módosítjuk, elérhető anyagainkat ennek megfelelően aktualizáljuk, erről az érintettet tájékoztatjuk.

5. Weboldalaink működéséhez szükséges cookie-k

a. Weboldalaink használnak olyan cookie-kat, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldalaink megfelelően üzemeljenek (pl. a vásárlói kosár működését biztosítják, biztosítják a felhasználói fiókba történő bejelentkezést).

b. E cookie-k használata a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, mivel jogos érdekünk, hogy weboldalaink megfelelően üzemeljenek, az azokon keresztül elérhető szolgáltatások zavar nélkül elérhetőek legyenek a felhasználók számára. E cookie-k esetében a hozzájáruláson való adatkezelés nem járható út, hiszen a hozzájárulás visszavonásával e cookie-k nem használhatók, így a weboldalak a hozzájárulás visszavonása esetén funkciójukat nem tudják ellátni.

c. Érdekünk nem ütközik semmilyen jogszabályi tilalomba, ezen érdek érvényesítése működésünkhöz alapvető, tekintettel arra, hogy üzleti tevékenységünk során nagyban támaszkodunk az online értékesítés adta lehetőségekre.

d. Ezen érdek érvényesítése során a weboldalak működését biztosító cookie-k használata elkerülhetetlen, nincs más olyan technikai lehetőség, amely a cookie-k használatát kiváltaná.

e. Fenti érdekünkkel szemben az érintett azon érdeke konkurál, hogy meghatározhassa, hogy a böngészéshez használt eszközén milyen cookie-k kerüljenek elhelyezésre, azok milyen böngészéshez kapcsolatos adatokat tároljanak. Ugyanakkor megállapítható, hogy ezen cookie-k nem tárolnak el olyan személyes adatokat, amelyek alapján az érintett azonosítható, ekként a weboldalak használata során az érintettet adatvédelmi szempontból tényleges hátrány nem éri.

f. Az érintett a weboldalainkon tett látogatása során részletes tájékoztatást kap arról, hogy a weboldalak milyen cookie-kat használnak, azoknak mi a célja, mennyi ideig kerülnek tárolásra a böngészésre használt eszközön, e cookie-kat milyen módon távolíthatja el eszközeiről. A cookie-k törlésének lehetősége biztosítja, hogy végső soron az érintett akár minden weboldalainkon tett látogatást követően a szükséges cookie-kat eszközéről törölje, ekként a cookie-k feletti rendelkezési lehetősége nem szenved sérelmet.

g. Az adatkezelés átláthatóságát a cookie-kről, azok működéséről szóló részletes tájékoztatás biztosítja. Ezen túlmenően mind weboldalunkon, mind pedig tájékoztatóinkban az adatkezelők elérhetőségei feltüntetésre kerültek, ezeken az elérhetőségeken az érintett bármikor kapcsolatba tud lépni velünk, az adatvédelemmel összefüggő megkereséseire érdemi választ adunk.

 

6. Szerződéses partnereinkhez kapcsolódó adatkezelés

a. Nem természetes személy szerződéses partnereink, illetve természetes személynek minősülő szerződéses partnereink esetében e partnerek velünk kapcsolatban álló munkavállalóinak, tagjainak, tisztviselőinek, illetve az ezen partnerekkel más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló és velünk kapcsolatban álló személyeknek a tevékenységünk során birtokunkba jutott személyes adatait kezelhetjük.

b. Ezen adatkezelés a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. Jogos érdekünk, hogy partnereinkkel kapcsolatot tarthassunk, a köztünk fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan nyilatkozatokat tehessünk a partnerek nevében eljáró személyek felé.

c. Ezen érdek semmilyen jogszabályi tilalomba nem ütközik, értelemszerű, hogy a partnerekkel kötött szerződések teljesítése lehetetlen személyes adatok kezelése nélkül.

d. Érdekünkkel az érintett azon érdeke konkurál, hogy hozzájárulása nélkül kezeljük személyes adatait, azonban az érintett érdeke nem szenved aránytalan sérelmet, mivel kizárólag a legszükségesebb személyes adatokat kezeljük, így pl. nevét, munkahelyi elérhetőségeit. Ezen adatokat semmilyen más célból – így különösen üzletszerzés céljából nem használjuk fel.

e. Tájékoztatóinkat igyekszünk minél szélesebb körben közzétenni, így a megkeresésekre küldendő válaszokban is tájékoztatjuk az érintettet arról, hogy adatvédelmi tájékoztatóinkat hogyan és miként érhetik el. Ezen túlmenően különös gondot fordítunk arra, hogy a kezelt személyes adatok ne kerüljenek át olyan adatbázisokba, amely más célból kezelt személyes adatokat tartalmaznak, továbbá arra törekszünk, hogy kizárólag a feltétlenül szükséges időtartamig tároljuk ezen személyes adatokat.

f. Az adatkezelés átláthatóságát az által biztosítjuk, hogy minden egyes olyan helyzetben, ahol az érintett kapcsolatba kerül velünk, az adatok megadása előtt vagy az azt követő lehető legrövidebb időn belül az érintettnek lehetősége van adatvédelmi tájékoztatóinkat, adatvédelmi szabályzatunkat és az érdekmérlegelési tesztjeinket megismerni. Ezen túlmenően mind weboldalunkon, mind pedig tájékoztatóinkban az adatkezelők elérhetőségei feltüntetésre kerültek, ezeken az elérhetőségeken az érintett bármikor kapcsolatba tud lépni velünk, az adatvédelemmel összefüggő megkereséseire érdemi választ adunk. Az adatvédelmi szabályzatunkban meghatározott rendelkezések igazolják, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelünk, adatvédelmi gyakorlatunkat rendszeresen felülvizsgáljuk, ahol kell, azt a szükséges mértékben módosítjuk, elérhető anyagainkat ennek megfelelően aktualizáljuk, erről az érintettet tájékoztatjuk.

 

Budapest, 2022. december 05.